Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chính sách thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến khích sinh viên cho Trường Đại học Tân Trào ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/7/2019

 

Ngày kết thúc: 20/7/2019
File đính kèm

+ Dự thảo Tờ trình

+ Dự thảo Nghị quyết

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG