Mô tả văn bản: Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh về Ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nông nghiệp và PTNT 
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/05/2019

 

Ngày kết thúc: 10/06/2019
Fie đính kèm:  Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh
   Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh
  Phụ lục 1: HẠNG MỤC, NỘI DUNG, ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ
  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG